header image
Stredoškolský vek - prihlášky a informácie
Stredoškolský vek - prihlášky a informácie Print E-mail

Prihláška na prvé vyšetrenie
Prihláška na kontrolné vyšetrenie
Prihláška na kontrolné vyšetrenie pred maturitou
Prihláška na kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo - vstupný dotazník
Kariérové poradenstvo - dotazník pre rodiča
Kariérové poradenstvo - informovaný súhlas

Upozornenie na termíny podávania prihlášok na vyšetrenie

S cieľom minimalizovať čakacie termíny na vyšetrenie, vyhovieť požiadavkám a stanoveným termínom pre jednotlivé druhy vyšetrenia, zabezpečenie dobrej organizácie našej práce a spokojnosti klientov, odporúčame podávať prihlášky v predstihu nasledovne:

STREDOŠKOLÁCI

1) Prihlášky na kontrolné vyšetrenie pred maturitou  u žiakov ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese v stredoškolskom štúdiu pokračujú formou začlenenia (integrácie) s vypracovaným IVVP odporúčame podávať  –  v treťom ročníku pri štvorročnom študijnom období od začiatku druhého polroka školského roka (od januára kalendárneho roka do konca apríla).

*Upozornenie: CPPPaP v Senci realizuje kontrolné vyšetrenia pre žiakov pred maturitou iba u svojich evidovaných klientov, ktorým vydalo odporúčanie na integráciu. Ostatní žiaci postupujúci vo výchovno-vzdelávacom procese formou začlenenia / integrácie si musia o kontrolné vyšetrenie pred maturitou (resp. ukončením stredoškolského štúdia skúškami) požiadať v tom školskom zariadení, ktoré im vydalo odporúčania na začlenenie (integráciu).

2) Prihlášky na prvé vyšetrenie  a prihlášky na kontrolné vyšetrenie – podávané v priebehu kalendárneho roka, budú zaradené do poradia a následne, podľa výsledkov vyšetrenia a potreby doplnené výsledkami špeciálno-pedagogického vyšetrenia v CPPPaP v Senci. 

*Upozornenie: stredoškoláci,  ktorí žiadajú o prvé vyšetrenie a  ktorí nie sú vedení ako klienti CPPPaP v Senci z predchádzajúcich rokov, si podávajú prihlášky v CPPPaP v ktorých územnej pôsobnosti je ich stredná škola. 
Územie pôsobnosti CPPPaP v Senci: základné a stredné školy, predškolské zariadenia v obciach: Bernolákovo, Blatné, Boldog, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hurbanova Ves, Hrubý Šúr, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Senec, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie.

3) Prihlášky na diagnostiku a starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, PAS, dlhodobo chorých a zdravotne oslabených) je potrebné podávať do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

4) Prihlášky na kariérové poradenstvo odporúčame podávať optimálne  už v treťom ročníku,  v mesiacoch január – február

 

„Ak má táto cesta srdce, je dobrá, ak nie, nestojí za nič.“
CARLOS CASTANEDA