header image
Psychologický servis poskytovaný základným školám
Psychologický servis poskytovaný základným školám Print E-mail
  • prednášky, besedy a skupinová práca so žiakmi v oblasti prevencie negatívnych sociálno-patologických javov  podľa programu prevencie
  • vzdelávacie aktivity určené pre učiteľov, výchovných poradcov,  a koordinátorov prevencie na ZŠ a pre učiteľky materských škôl na aktuálne problémy
  • metodickú pomoc pre výchovných poradcov a učiteľov základných škôl, koordinátorov sociálnej prevencie
  • psychologické poradenstvo pre žiakov základných škôl priamo v škole (predovšetkým v školách ktoré sú plnoorganizované, ktoré pravidelne navštevuje odborný zamestnanec Centra v týždňových intervaloch
  • výbery do tried s rozšírenou jazykovou, matematickou prípravou

 

 

 

 

Ľudia, ktorí mlčia, sú nebezpeční.
La Fontaine