header image
Psychologický servis poskytovaný základným školám
Psychologický servis poskytovaný základným školám Print E-mail
  • prednášky, besedy a skupinová práca so žiakmi v oblasti prevencie negatívnych sociálno-patologických javov  podľa programu prevencie
  • vzdelávacie aktivity určené pre učiteľov, výchovných poradcov,  a koordinátorov prevencie na ZŠ a pre učiteľky materských škôl na aktuálne problémy
  • metodickú pomoc pre výchovných poradcov a učiteľov základných škôl, koordinátorov sociálnej prevencie
  • psychologické poradenstvo pre žiakov základných škôl priamo v škole (predovšetkým v školách ktoré sú plnoorganizované, ktoré pravidelne navštevuje odborný zamestnanec Centra v týždňových intervaloch
  • výbery do tried s rozšírenou jazykovou, matematickou prípravou

 

 

 

 

 

„Berte všetky prekážky ako ponaučenia a nie dôkazy neúspechu. Pamätajte, že cvičíte trpezlivosť a odstup od výsledku. Ak niečo predstavuje prekážku, nesnažte sa týmto faktom zaprieť existenciu univerzálnej energie, ktorá je vašou podstatou... Čokoľvek sa má vo vašom živote stať, stane sa. Patria sem aj neúspechy a pády, vďaka ktorým získate potrebnú energiu na cestu k vyššiemu stavu uvedomenia.“
WAYNE DYER