header image
Školský vek - prihlášky a informácie
Školský vek - prihlášky a informácie Print E-mail

Prihláška na 1. vyšetrenie - školský vek
Prihláška na kontrolné vyšetrenie - školský vek
Prihláška na vyšetrenie nadania - školský vek
Prihláška na kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo - vstupný dotazník
Kariérové poradenstvo - dotazník pre rodiča
Kariérové poradenstvo - informovaný súhlas

Upozornenie na termíny podávania prihlášok na vyšetrenie

S cieľom minimalizovať čakacie termíny na vyšetrenie, vyhovieť požiadavkám a stanoveným termínom pre jednotlivé druhy vyšetrenia, zabezpečenie dobrej organizácie našej práce a spokojnosti klientov, odporúčame podávať prihlášky v predstihu nasledovne:

ŠKOLSKÝ VEK

1) Prihlášky na prvé vyšetrenie  a prihlášky na kontrolné vyšetrenie - v priebehu kalendárneho roka, budú zaradené do poradia a následne, podľa výsledkov vyšetrenia a potreby doplnené výsledkami špeciálno-pedagogického vyšetrenia v CPP v Senci

2) Prihlášky na vyšetrenie nadania – od septembra do 15. januára  kalendárneho roka optimálne do decembra kalendárneho roka. Vyšetrenia realizujeme podľa poradia podania prihlášky. *Upozornenie: Neskoro podané prihlášky nemusia byť vybavené do termínu prijímacieho konania v škole.

3) Žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov, ktorí majú platné správy s odporúčaniami na asistenta učiteľa – podávať do marca kalendárneho roka

4) Žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov, ktorí nemajú platné správy s odporúčaniami na asistenta učiteľa – podávať už v mesiacoch október – december  kalendárneho roka – pre nutnosť urobiť kontrolné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie do konca mája kalendárneho roka.

5) Diagnostika PAS (Autizmus, Aspergerov syndróm) – sa vykonáva v špecializovaných odborných zariadeniach (Andreas  v Bratislave,  klinický psychológ, pedopsychiater). Odporúčame ju vykonať ešte pred podaním žiadosti v CPP. V prípade stanovenej diagnózy PAS (potvrdenej pedopsychiatrom), odporúčame o starostlivosť o deti s dg. PAS požiadať Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Senci.

6) Prihlášky na diagnostiku a starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, PAS, dlhodobo chorých a zdravotne oslabených) je potrebné podávať do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

7) Prihlášky na kariérové poradenstvo odporúčame podávať v termíne: 
a) žiaci 8.-9. ročníkov základných škôl mimo mesta Senec v prvom polroku školského roka (august – september)
b)  žiaci 8. – 9. ročníkov  základných škôl v meste Senec - v mesiacoch  január – február kalendárneho roka.

 

Nič na svete nie je tak mocné ako idea, ktorej čas prišiel (V. Hugo)