header image
Služby, ktoré poskytujeme
Služby, ktoré poskytujeme Print E-mail
  • Komplexné alebo špecificky zamerané psychologické vyšetrenia a a psychologické poradenstvo
  • Stimulačné programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou (forma skupinová i individuálna) 
  • Odborné posúdenie pripravenosti dieťaťa na školu (školskú zrelosť) a psychologické poradenstvo v tejto oblasti
  • Psychologické poradenstvo a psychologické vyšetrenia pri zaraďovaní detí do škôl (napr. pre nadané deti, deti s poruchami učenia, deti zaostávajúce vo vývine)
  • Odborné vyšetrenie laterálnej preferencie a poradenstvo v otázkach súvisiacich s ľavorukosťou, obojručnosťou
  • Stimulačný program KUPOZ pre deti s dg. ĽMD (ADD, ADHD, pre deti po encefalitídach, pre deti so zníženým psychomotorickým tempom a pre deti s oslabenou pozornosťou (program typu rodič – dieťa)
  • Reedukačnú starostlivosť o deti s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia) (program typu rodič – dieťa)

 

 

 

 

Zo svojho života by ste mali mať dobrý pocit. Akonáhle sa dostanete do blízkosti dobrých pocitov, začnete dostávať všetko dobré, čo ste si kedy želali. A nikto okrem vás nie je zodpovedný za to, ako sa cítite. Nemôžete ovládať to, ako sa správajú alebo cítia druhí, avšak máte plnú moc nad svojimi vlastnými myšlienkami, vibráciami, pocitmi.