header image
Predškolský vek - prihlášky a informácie
Predškolský vek - prihlášky a informácie Print E-mail

Prihláška na prvé vyšetrenie - predškolský vek
Prihláška na vyšetrenie nadania v predškolskom veku
Prihláška na vyšetrenie školskej spôsobilosti
Dotazník pre rodičov - školská zrelosť
Dotazník pre učiteľky MŠ - školská zrelosť
Stanovisko materskej školy k posúdeniu školskej spôsobilosti

Upozornenie na termíny podávania prihlášok na vyšetrenie

S cieľom minimalizovať čakacie termíny na vyšetrenie, vyhovieť požiadavkám a stanoveným termínom pre jednotlivé druhy vyšetrenia, zabezpečenie dobrej organizácie našej práce a spokojnosti klientov, odporúčame podávať prihlášky v predstihu nasledovne:

PREDŠKOLSKÝ VEK

1) Prihlášky na vyšetrenie školskej pripravenosti – od januára kalendárneho roka priebežne, optimálne do marca kalendárneho roka. Vyšetrenia školskej pripravenosti sa realizujú spravidla od marca kalendárneho roka, optimálne je dodať výsledky vyšetrenia a odporúčania do zápisu do 1. ročníka v ZŠ do apríla kalendárneho roka.

2) Prihlášky na vyšetrenie školskej pripravenosti pre predčasné zaškolenie - do konca januára kalendárneho roka.

2) Prihlášky na predčasné predprimárne vzdelávanie - od januára kalendárneho roka priebežne optimálne do marca kalendárneho roka. *Upozornenie: Žiadosti o predčasné predprimárne vzdelávanie podané po 31.08. kalendárneho roka už nerealizujeme. 

3) Prihlášky na vyšetrenie nadania v predškolskom veku podávať od septembra do 15. januára kalendárneho roka optimálne do decembra kalendárneho roka. Vyšetrenia realizujeme podľa poradia podania prihlášky. *Upozornenie: Neskoro podané prihlášky budú zaradené do poradia všetkých podaných prihlášok. 

4) Prihlášky na vyšetrenie detí so stanovenou dg. Narušená komunikačná schopnosť – vývinová dysfázia, odporúčame podávať do Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. 

5) Diagnostika PAS (Autizmus, Aspergerov syndróm) – sa vykonáva v špecializovaných odborných zariadeniach (Andreas v Bratislave, klinický psychológ, pedopsychiater). Odporúčame ju vykonať ešte pred podaním žiadosti v CŠPP. V prípade stanovenej diagnózy PAS (potvrdenej pedopsychiatrom), odporúčame o starostlivosť o deti s dg. PAS požiadať Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Senci. 

6) Prihlášky na diagnostiku a starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, PAS, dlhodobo chorých a zdravotne oslabených) je potrebné podávať do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného postoja.
Carl Rogers