header image
Systém práce a služby
Systém práce a služby Print E-mail

Ak ste rodič, ako zákonný zástupca Vášho dieťaťa, môžete požiadať o  služby odborných zamestnancov centra  telefonicky, osobne, prostredníctvom učiteľa a výchovného poradcu školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.  

Naša sociálna pracovníčka alebo odborný pracovník Vám poskytne termín v ktorom sa dostavíte na naše pracovisko s dieťaťom (resp. podľa dohody s odborným pracovníkom).  Počítajte s opakovanou návštevou poradne v závislosti od Vášho problému a od zvoleného optimálneho spôsobu jeho riešenia.  

O naše služby môže požiadať aj škola resp. učiteľ, prostredníctvom prihlášky podpísanej rodičom alebo zástupcom dieťaťa alebo samotné dieťa – ak má viac ako 15 rokov. Súhlas rodiča dieťaťa je aj v tomto prípade potrebný.

Ako školské zariadenie poskytujeme so súhlasom rodičov informácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a našich odporúčaniach k riešeniu problémov dieťaťa v škole učiteľovi a to písomnou formou alebo formou konzultácie. Tieto informácie majú pomôcť  zvládnuť uvedený problém dieťaťa  v školskom prostredí.

Odborní pracovníci poradne navštevujú v pravidelných intervaloch základné školy v Senci a priľahlého okolia, kde si s nimi tiež môžete dohodnúť konzultáciu prostredníctvom výchovného poradcu, učiteľa alebo riaditeľa školy. 

O naše služby môžu žiadať aj rodičia detí v predškolskom veku.

Služby, ktoré poskytujeme

 • Komplexné alebo špecificky zamerané psychologické vyšetrenia a a psychologické poradenstvo
 • Stimulačné programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou (forma skupinová i individuálna) 
 • Odborné posúdenie pripravenosti dieťaťa na školu (školskú zrelosť) a psychologické poradenstvo v tejto oblasti
 • Psychologické poradenstvo a psychologické vyšetrenia pri zaraďovaní detí do škôl (napr. pre nadané deti, deti s poruchami učenia, deti zaostávajúce vo vývine)
 • Odborné vyšetrenie laterálnej preferencie a poradenstvo v otázkach súvisiacich s ľavorukosťou, obojručnosťou
 • Stimulačný program KUPOZ pre deti s dg. ĽMD (ADD, ADHD, pre deti po encefalitídach, pre deti so zníženým psychomotorickým tempom a pre deti s oslabenou pozornosťou (program typu rodič – dieťa)
 • Reedukačnú starostlivosť o deti s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia) (program typu rodič – dieťa)

Psychologický servis poskytovaný základným školám

 • prednášky, besedy a skupinová práca so žiakmi v oblasti prevencie negatívnych sociálno-patologických javov  podľa programu prevencie
 • vzdelávacie aktivity určené pre učiteľov, výchovných poradcov,  a koordinátorov prevencie na ZŠ a pre učiteľky materských škôl na aktuálne problémy
 • metodickú pomoc pre výchovných poradcov a učiteľov základných škôl, koordinátorov sociálnej prevencie
 • psychologické poradenstvo pre žiakov základných škôl priamo v škole (predovšetkým v školách ktoré sú plnoorganizované, ktoré pravidelne navštevuje odborný zamestnanec Centra v týždňových intervaloch
 • výbery do tried s rozšírenou jazykovou, matematickou prípravou
Psychologický servis poskytovaný predškolským zariadeniam
 • poskytujeme psychologické poradenstvo pre rodičov a učiteľov MŠ v špecifických otázkach výchovy a vývoja dieťaťa
 • realizujeme depistáže a vyšetrenia školskej pripravenosti detí zapísaných do prvých ročníkov s poradenstvom pre ich rodičov
 • pomáhame pri stimulácii psychického vývinu detí v predškolskom veku (v MŠ prostredníctvom metodickej pomoci, v CPP realizujeme stimulačné programy typu rodič – dieťa)
Pre rodičov

 

Nič na svete nie je tak mocné ako idea, ktorej čas prišiel (V. Hugo)