header image
Školská zrelosť
Školská zrelosť Print E-mail

Otázka č. 1: Je štandardom, aby bol pri zápise prítomný aj psychológ?

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011-2012 Ministerstva školstva SR priamo odporúčajú, aby pri zápise do prvého ročníka základnej školy bol prítomný podľa možnosti psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ materskej školy alebo asistent učiteľa. Teda stáva sa bežným štandardom, aby rodičia dostali pri zápise svojich detí do 1. ročníka ZŠ všetky dostupné informácie a pomoc priamo od odborníkov pri rozhodovaní sa o dôležitom stupienku v živote dieťaťa – jeho zaškolení.

Otázka č. 2: V čom spočíva jeho úloha?

Odborníci z radov psychológov, špeciálnych pedagógov pri zápise plnia viac-menej funkciu informačnú (poskytujú rodičom odborné informácie na ich otázky o vývine dieťaťa, jeho výchove, odpovedajú rodičom ich otázky pri rozhodovaní sa,  či ich dieťa je spôsobilé začať školskú dochádzku v budúcom školskom roku, čo sa deje s ich dieťaťom pri vyšetrení školskej spôsobilosti a pod. ) Rodičia môžu byť nerozhodní, nemusia si byť istí, či správne posudzujú svoje dieťa, najmä ak  dostávajú o ňom často protichodné informácie z okolia (napr. učiteľka materskej školy, detského lekára, ai., ktorí im môžu tvrdiť opak toho, ako dieťa vnímajú ich príbuzní alebo oni sami). Nezanedbateľné sú aj informácie o legislatívnych postupoch pri zápise (napr. ako postupovať, ak uvažujú o odklade školskej dochádzky,  aké možnosti má dieťaťa ktoré je zdravotne dlhodobo oslabené,  čo robiť, ak sa v rodine vyskytuje nejaký záťažový faktor napr. rozvod, sťahovanie, narodenie nového súrodenca, tragédia a pod.). Na zápise sa môžeme stretnúť s deťmi, ktoré pochádzajú zo znevýhodňujúceho sociálneho prostredia, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje ich rozvoj.  Deti z tohto prostredia majú problémy vzniknuté na základe dysfunkčných sociálnych podmienok vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia (napr. nízka životná úroveň, nedostatočné vzdelanie rodičov, nezamestnanosť, alkoholizmus, násilie, nezáujem o deti a podobne) a môžu navštevovať (ak je zriadený v škole) tzv. nultý ročník. Ďalšou kategóriou sú deti veľmi šikovných na svoj vek, ktoré je možné ho zaškoliť predčasne, alebo deti výnimočne intelektovo nadané, ktoré majú právo vzdelávať sa špecifickými postupmi v ZŠ alebo v špecializovaných školách pre nadané deti. Odborník je tam na to, aby s prehľadom poskytol základné informácie, odporučil odborné vyšetrenia alebo dal pokyny, ako postupovať ďalej.

Na zápisoch odborník tiež môže pomôcť pedagógom zvládať niektoré extrémnejšie  emočné prejavy detí (niektoré môžu byť vystrašené, plačlivé, nadmerne tvrdohlavé, odmietavé a pod.) ale aj rodičov. Odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sú pozývaní na zápisy, pretože existuje  veľmi úzka vzájomná spolupráca so zamestnancami základných aj materských škôl (uskutočňujú prednášky a besedy s rodičmi, preventívne aktivity s deťmi v školách) a ich účasť na zápise je ďalšou formou pomoci rodičom a deťom.

Otázka č.3 a 4: Na čo by sa mali pripraviť rodičia, ktorí idú s dieťaťom na zápis prvýkrát? Je potrebné na zápis dieťa nejako pripravovať?

Rodič idúci so svojim dieťaťom v predškolskom veku na zápis po prvý raz musí zvládnuť svoje vlastné emócie (neistotu, strach, obavy, úzkosť) a neprenášať ich na dieťa. Dieťa citlivo reaguje na  emočný stav rodiča a jeho správanie, spojené so školskou dochádzkou:  ak je rodič v pohode, dokáže dobre emočne naladiť aj dieťa pred zápisom. Preto nie sú na mieste rôzne upozornenia typu strašenia školou,  príprava dieťaťa na to, aká „náročná“ je školská práca a dochádzka a podobne. Výchova v predškolskom veku v rodine sa premietne do problémového alebo bezproblémového začiatku školskej dochádzky. Pripravené dieťa nemá strach zo školy, teší sa na nové zaujímavejšie činnosti, dokáže zvládnuť odlúčenie od rodiča bez problémov, vie regulovať svoje správanie podľa spoločenskej normy a vie nadväzovať kamarátske vzťahy s rovesníkmi.

Rodič môže pripraviť svoje dieťa na zápis ako na radostnú udalosť,  ktorú spolu absolvujú a ktorá bude neskôr spojená s nákupom zaujímavých vecí: školskej tašky, peračníka, nových farbičiek atď.
Rodič môže dieťaťu dopredu povedať, čo sa na zápise robí: že si pozrú spolu školu do ktorej bude dieťa od septembra chodiť, že tam budú pani učiteľky ktorým dieťa nakreslí obrázok, povie nejakú básničku a že tam budú aj iné deti, ktoré pozná z materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič)  musí priniesť do školy potrebné doklady: rodný list dieťaťa, svoj občiansky preukaz a mať po ruke nejakú hotovosť na prípadné poplatky napr. akciové nákupy školských zošitov a pod. . Rodič na zápise bude musieť urobiť dopredu niektoré rozhodnutia, napr. či dieťa bude navštevovať školský klub, stravovanie, náboženskú výchovu, výber cudzieho jazyka resp. iné, podľa špecifík školského programu. Preto ešte pred zápisom by sa mal oboznámiť s niektorými charakteristikami školy: s prostredím školy, školským vzdelávacím programom, školským režimom, informovať sa o pedagógoch, mimoškolských aktivitách, výučbe cudzích jazykov, a pod.

Otázka č. 5:  Je v súčasnej dobe častý odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky je preventívnym opatrením pre dieťa, ktoré ho potrebuje, pretože nie je v niektorej z oblastí (poznávacej, emočnej, sociálnej) pripravené na školskú dochádzku a v škole by zlyhávalo alebo bolo vo veľmi nevýhodnej pozícii v porovnaní so svojimi rovesníkmi. Preto by mal byť odklad školskej dochádzky posudzovaný odborníkom, ktorý dôkladne zváži všetky pozitíva i obmedzenia a zodpovedne poradí rodičom prečo by mali zvážiť rozhodnutie zaškoliť dieťa v 1. ročníku, poskytnúť im závažné dôvody, pre ktoré by odporúčal dieťa nechať v materskej škole a  odporúčania, ako pripraviť dieťa na zaškolenie v budúcnosti.

V každom roku sa takéto deti vyskytujú, školský systém s nimi počíta, ale či je „častý“ alebo nie – je relatívne. Určité percento detí v ročníku jednoducho nie je dostatočne pripravené na školskú dochádzku – a podľa štatistickej pravdepodobnosti to môže byť okolo 5-10% detí z daného ročníka.
Dôležité je, že sa nejedná o trvalú zníženú schopnosť, ale poväčšine vývinovú záležitosť, ktorá  pominie, ak sa dieťaťu poskytne čas. Podobne odklad školskej dochádzky u dieťaťa spôsobilého (zrelého) pre zaškolenie do 1. ročníka môže mať negatívny dopad – premrhá sa optimálny čas na osvojenie si školských vedomostí, stimulácia poznávacích funkcií je už nadbytočná a vedie k pribrzdeniu aktivity dieťaťa, jeho motivácie a záujmu o takúto činnosť.

Otázka č. 6: Aké sú jeho najčastejšie príčiny a čo to presne znamená?

Príčin pre ktoré sa dieťaťu odkladá školská dochádzka môže byť veľa: ich spoločnou črtou je, že pre dieťa by znamenalo zaškolenie príliš veľkú záťaž, ktorú by nevedelo zvládnuť bez rizika negatívneho vplyvu na osobnostný vývin.  Odborník vždy zvažuje niekoľko oblastí, ktorých vplyv sa môže premietnuť už v začiatku na školskej úspešnosti dieťaťa. Môže ísť o rôzne kombinácie  dôvodov, ktoré sa posudzujú individuálne:  osobnostné, emočné charakteristiky, charakteristiky  rodinného prostredia a výchovy, sociálnu nezrelosť, zdravotné komplikácie a oslabenia a podobne.
Odklad školskej dochádzky o jeden rok  by mali zvážiť rodičia, ktorých deti

  • majú chronické ochorenia (epilepsiu, onkologické ochorenia, diabetes, alergie, zníženú imunitu a pod.),  nevedia regulovať dostatočne svoje správanie (sú nadmerne živé, nepozorné, tvrdohlavé, negativistické),
  • nevedia dostatočne ovládať svoje emočné prejavy (zlosť, strach a úzkosť, hnev, agresivitu, odlúčenie od rodiča),
  • trpia niektorou z vývinových porúch (autizmus, psychotické ochorenia),
  • zaostávajú vo vývine poznávacích funkcií oproti svojim rovesníkom
  • majú výraznejšie problémy logopedického charakteru
  • s prevahou predškolských psychických charakteristík (sú veľmi hravé a činnosť školského typu ich ešte nezaujíma, ľahko sú unaviteľné, potrebujú ešte poludňajší spánok a pod.)
  • majú výraznejšie neurotické symptómy (pomočovanie, zajakávanie, tiky)
  • v rodine je nejaká významná záťažová situácia (tragédia, akútna rozvodová situácia, sťahovanie alebo iné veľké zmeny)
  • deti ktoré absolvujú dlhodobé liečebné pobyty pre svoj zdravotný stav

Osobitne chcem upozorniť najmä na výskyt problémov pri zaškolení detí do 1. ročníka, ktorých rodičia sú málo dôslední vo výchove, deti nadmerne rozmaznávajú, ochraňujú. Tieto deti majú sklony k tvrdohlavému presadzovaniu si svojich požiadaviek a sú veľmi egocentrické. Nie  sú ochotné spolupracovať s učiteľmi, často trvajú na prítomnosti rodiča na vyučovaní a rodičia sú z ich správania veľmi prekvapení a nešťastní. Ich zaškolenie prebieha s veľkými problémami alebo končí až návratom detí do materskej školy.

Otázka č.7: Ako môžu tento čas rodičia efektívne využiť, pokiaľ ide o dieťa?

Odklad školskej dochádzky je rozhodnutie, ktoré je potrebné dieťaťu vysvetliť spôsobom, ktorému dieťa dobre porozumie. Vysvetlenie by malo byť pre dieťa prijateľné a nemalo by negatívne vplývať na jeho sebahodnotenie. Deti ho väčšinou dobre znášajú, nakoľko sú ešte „školsky nezrelé“. Už z výrazu „nerelosť“ pre školskú dochádzku je zrejmé, že ide vo väčšine prípadov o vývinovú záležitosť, ktorá je prechodná. V priebehu nasledujúceho roka dieťa bude navštevovať materskú školu, vyvíjať sa v činnostiach primeraných jeho veku. Veď to, že deti u nás začínajú školskú dochádzku v 6. roku života nemusí byť v súlade s individuálnym vývinom všetkých detí – každé dieťa sa rozvíja  svojim tempom, v prostredí v ktorom rastie a ktoré naň zákonite vplýva. Rodičia však môžu robiť v prospech dieťaťa veľa: môžu obohacovať činnosti dieťaťa rozvíjajúcimi hrami a činnosťami, ktoré budú stimulovať jeho vývin, výchovnými opatreniami naučia dieťa  regulovať svoje správanie a pripravia dieťa na školu v ďalšom roku. Pri výbere a postupoch pri stimulácii vývinu dieťaťa sa môžu oprieť o výsledky vyšetrenia školskej zrelosti, na základe ktorého  dostali informácie o silných a slabších stránkach dieťaťa. Odborník im môže poskytnúť i návod, ako s dieťaťom pracovať, ktoré činnosti voliť pre jeho rozvoj.
PhDr. Marcela Gáliková, riaditeľka CPPPaP Senec
Senec, 12.1.2012

 

Keď chceme zmeniť vážne problémy, nepomôže nám nastavenie mysle, ktoré sme mali, keď sme tieto problémy vytvárali.
Albert Einstein