header image
Oznamy
Oznamy

 

Vážení klienti

 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia  a v rámci opatrení vlády SR  zavedených v záujme ochrany zdravia zamestnancov a verejnosti, zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pracujú v tomto čase v domácom prostredí a v zmenenom režime s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou.

V záujme dobrej a komunikácie sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste svoje požiadavky, dotazy a žiadosti o poradenstvo v otázkach, ktoré Vás zaujímajú tlmočili cez e-mailovú adresu riaditel@poradnasenec.sk.

Na Vaše požiadavky Vám budeme čo najskôr písomne odpovedať.

 

riaditeľka CPPPaP v Senci

 

Senec,20.3.2020

 


Oznam pre rodičov

 

Vážení rodičia, 

1. oznamujeme Vám, že podľa pokynov ministra školstva sú stanovené termíny pre zápisy do prvých ročníkov ( v čase  od 15.4.2020 do 30.4.2020 – presné termíny určí riaditeľstvo príslušnej základnej školy).  Zápisy do prvých ročníkov sa budú konať bez osobnej prítomnosti detí (formu určí riaditeľstvo základnej školy).

2. Rodičia sú povinní zapísať do prvého ročníka všetky deti ktoré k 1.9.2020 dosiahli vek 6 rokov.

3. Deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov už po 31. auguste 2020 a rodičia majú záujem ich zaškoliť (jedná sa o tzv. predčasné zaškolenie),  môžu byť zapísané do prvého ročníka „podmienečne“ s tým, že rodičia dodatočne doložia riaditeľstvu základnej školy písomné vyjadrenie z CPPPaP – odporúčanie k ich zaškoleniu. 

4. Postup Centra v Senci v súvislosti s realizáciou vyšetrení školskej pripravenosti:
V súvislosti s  mimoriadnou situáciou počas ktorej  odborní zamestnanci Centra pracujú t. č. až do odvolania s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou, vyšetrenia školských zrelostí budeme realizovať po skončení mimoriadnych opatrení, ktoré stanovila vláda a krízový štáb (zatvorenie škôl a školských zariadení).
Po odvolaní tohoto nariadenia odborní zamestnanci Centra v Senci prednostne vykonajú vyšetrenia školskej pripravenosti detí v čo najkratšom čase. Rodičia Odporúčania o zaškolení alebo o odklade školskej dochádzky o jeden rok doručia riaditeľstvu základnej školy dodatočne po ich vydaní.

5. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

6. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

7. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

8. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020

9. Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Senec, 24.3.2020


 

Ako zvládnuť náročné obdobie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19.

Šírenie infekcie COVID-19 predstavuje novú, mimoriadnu situáciu svetovej pandémie, ktorá kladie nároky na celú našu spoločnosť.

Hystéria a panika nepomáha tak celkovej atmosfére v rodine ani Vášmu zdraviu. Stres oslabuje našu imunitu. Panika, obavy, strach vzniká v našej hlave formou negatívnych myšlienok – udržiavajte  mieru svojej úzkosti a strachu  pod vedomou kontrolou.

Čo nám  pomôže?

1)  Dodržiavajte pokyny úradov a odborníkov o situácii v spoločnosti, ktoré sú Vám sprostredkované verejnoprávnymi prostriedkami (TV, RTVS).

2) Je dôležité, aby ste robili veci, o ktorých viete, že zvyšujú pocit  bezpečnosti a ochrany pred infekciou  (nosenie rúšok, obmedzenie styku s ľuďmi, umývanie rúk mydlom, atď.). Prispieva to tiež k pocitu kontroly nad situáciou a zmierňuje to neistotu, strach a pocit bezbrannosti.

3) Ak ste v karanténe alebo trávite čas doma s deťmi,   rozdeľte medzi členov rodiny úlohy týkajúce sa starostlivosti o domácnosť, záhradku. Stanovte režim dňa pre deti ktorý bude zahŕňať aj ich  štúdium podľa rozvrhu v škole. Dbajte o to, aby ste neupadli do pasivity.

Podporujte u detí využívanie náučných  programov, ktoré poskytujú médiá.

Využívajte priestor ktorý je vytvorený  súčasnou situáciou na udržiavanie dobrých vzťahov s deťmi, zaraďujte do svojho programu aj spoločné aktivity.

Na otázky svojich detí odpovedajte. Vhodným spôsobom informujte o koronavíruse svoje deti, aby ste nezvyšovali ich strach alebo úzkosť. Podávajte pravdivé  a základné informácie primerané veku dieťaťa, ktoré prispejú k porozumeniu dieťaťa o čo ide a dodajú im pocit  bezpečnosti. Nezahŕňajte deti nadbytočnými a katastrofickými informáciami, ktoré by zvyšovali ich strach (o rodičov, starých rodičov, o svoje zdravie, atď).

Viac informácií ako deťom primerane sprostredkovať informácie o COVID-19 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

4) Vyberajte si vhodné zdroje informácií - medzi takéto zdroje patria:

- stránka Úradu verejného zdravotníctva SR,

- spravodajské médiá, 

- zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia,

- lekári, vedci a iní zdravotnícki profesionáli 

5) Zvážte, koľko času budete venovať zbieraniu informácií na internete, sociálnych sieťach, - obmedzte čítanie správ na potrebné minimum – eliminujte sedenie na internete alebo pri sledovaní správ v televízii. Nadmerné sústredenie sa na sledovanie situácie a získavanie informácií o počte nakazených prípadne mŕtvych neprispieva k vašej psychickej pohode.  Uvedomte si, že ide o čísla ktoré znamenajú veľmi malú časť populácie. Bagatelizovanie situácie však tiež nie je dobrou stratégiou (napr. skúste si informácie dávkovať, 1-2x za deň, na obed si prečítam správy, večer si pozriem  TV správy)

6) Nešírte neoverené informácie a paniku  alebo falošné správy – držte sa informácie, že ide o druh chrípky ktorú je možné zvládnuť a len malý počet ľudí (starších s pridruženými ochoreniami tejto infekcii podľahne).

Na príprave vakcíny pracuje veľa krajín a odborníkov, je vysoko pravdepodobné, že účinný liek aj  objavia.

Odporúčame nezaoberať sa  príliš negatívnymi myšlienkami napr. na to, čo nás čaká v budúcnosti  - nemáme k tomu dosť relevantných informácií, nie sme jasnovidci aby sme teraz riešili to, čo sa možno ani nestane. 

Zaoberajme sa viac prítomnosťou a vychutnávajme si drobné radosti ktoré nám život prináša teraz a tu

5) Starajte sa o svoje zdravie – chráňte sa:  (nezabúdajme, že my rodičia sme pre svoje deti veľkým príkladom. Deťom priamo alebo nepriamo sprostredkúvame informácie ako sa vypriadavame so vzniknutou situáciou, poskytujeme model ako sa v tejto situácií zachovať, čo je dôležité dodržiavať, ako je potrebné sa o seba a svoje okolie starať atď. )

 

  • noste rúšku keď idete z domu – dávate tým najavo, že rešpektujete druhých a chránite ich pred nákazou (poukazujte na zmysluplnosť opatrení, hľadajme za nimi spolupatričnosť a širšie súvislosti – som súčasťou komunity a i JA prispievam k bezpečnosti rešpektovaním odporučení)
  • kvalitný a dostatočne dlhý spánok udržiava náš imunitný systém v rovnováhe
  • pohyb a cvičenie udržiava vašu imunitu v dobrom stave  - dbajte na primeranú fyzickú aktivitu a venujte sa cvičeniu doma
  • zásobujte svoje telo D-vitamínom pobytom na slnku, konzumáciou rybieho oleja
  • svoju imunitu môžete posilniť aj otužovaním alebo ak je to možné aj saunovaním
  • dodržiavajte hygienu – je to dobrá prevencia proti infekcii
  • udržiavajte si pozitívne myšlienky a optimistické emocionálne naladenie  (čítajte vhodnú literatúru, pozerajte filmy ktoré Vás udržia v dobrej nálade, venujte sa svojim koníčkom, robte si drobné radosti)
  • stravujte sa zdravo a neprejedajte sa, obmedzte zlozvyky (fajčenie, alkohol)
  • buďte zdržanliví k „zaručeným receptom na koronavírus“  ktoré sa šíria po internete, overujte si informácie u odborníkov

 

6) Snažte sa myslieť na druhých a byť ohľaduplní a nápomocní k susedom, starším ľuďom  a pomáhajte ľuďom, ktorí sú ochotní prijať Vašu pomoc (v súčasnej dobe je priestor efektívne využiť sociálne siete či telefóny – zavolajte ľuďom s ktorými ste dlho pre svoje povinnosti neboli v kontakte. Podiskutujte ako zvládajú túto situáciu, vymeňte si pár nápadov, tipov ktoré sa vám osvedčili pri riešení súčasnej situácie, urobte si pomocou komunikačných platforiem ( obraz aj zvuk)  stretnutia so svojimi blízkymi, atď.

7)  Nedovoľte aby vás ovládol strach a panika, ktoré negatívne ovplyvňujú Vaše racionálne rozhodovanie. Hovorte o svojich obavách a zverte sa so svojim strachom alebo úzkosťou človeku, ktorému dôverujte a ktorý vás dokáže upokojiť. V prípade odbornej pomoci sa môžete obrátiť na linky podpory, napr.

https://ipcko.sk/

http://www.ldi.sk/

 

 


 

Poďakovanie spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec

Touto cestou zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci vyjadrujú vďaku vedeniu a zamestnancom  spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec, s. r. o. za poskytnutie finančného príspevku, ktorým hore uvedená spoločnosť umožnila Centru uchádzať sa o  financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“. [viac info]

 

* * *

 

CPPPaP v Senci hľadá odborných zamestnancov na pozíciu špeciálny pedagóg a na pozíciu psychológ. Nástup možný od Januára 2019.
Záujemci sa môžu kontaktovať na tel. čísle 02/ 45926708 alebo e-mailom na adrese: riaditel@poradnasenec.sk

 

* * *

 

Oznamujeme všetkým potencionálnym klientom CPPPaP v Senci, že pracovisko sídli na novej adrese: Lichnerova 22 v Senci – 1. poschodie. 

Ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené. 

 

* * *

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

 

Ponáhľam sa do postele, práve som dostal dobrý nápad na sen.