header image
Oznamy
Oznamy

PANDEMICKÝ PLÁN na rok 2020/2021


Postup CPPPaP v Senci vo veci posudzovania školskej spôsobilosti


Pre vznik mimoriadnej situácie nie je možné realizovať štandardnou formou. Na základe usmernenia MŠ SR  vydávame nasledovné informácie pre rodičov, riaditeľov škôl a materských škôl, ktoré sa týkajú spolupráce  vo veci posudzovania školskej spôsobilosti detí:
1) Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 
Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. 
Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.
2) Povinnosť zapísať dieťa do školy sa viaže na miesto trvalého pobytu dieťaťa  (tzv. spádová škola) alebo do inej školy, ktorú vyberie zákonný zástupca dieťaťa
3) Počas zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy podá informáciu týkajúcu sa spôsobilosti na školskú dochádzku dieťaťa (posudzuje rodič) a zaznamená sa to do prihlášky (online prihláška na stránke školy).
4) Deti, ktorých psychický vývin (sociálny, emocionálny, kognitívny) prebieha v súlade s fyzickým vekom, nebudú  v tomto školskom roku posudzované z hľadiska školskej spôsobilosti v CPPPaP

Vyšetrenia školskej zrelosti  sa budú realizovať len  v prípadoch, ak:

1. Zákonný zástupca žiada zapísanie  dieťaťa so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami
Postup:  súčasťou žiadosti je 
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka, 
pri zápise oznámi riaditeľstvu že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (lekárske potvrdenie) 
Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 15. júna 2020.

2. Zákonný zástupca žiada o odklad školskej dochádzky
 Postup:  súčasťou žiadosti je 
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka, 
pri zápise oznámi riaditeľstvu že má záujem o odklad školskej dochádzky dieťaťa a 
Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie. 

3. Rodič žiada o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
Postup:  súčasťou žiadosti je 
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
rodič oznámi riaditeľstvu ZŠ že má záujem o výnimočné prijatie dieťaťa
riaditeľstvo školy zapíše dieťa do 1. ročníka podmienečne 
Riaditeľstvo školy nevydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka kým rodič: nedoloží a) lekárske potvrdenie, b) Odporúčanie CPPPaP k výnimočnému zaškoleniu dieťaťa.  
Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadnej situácie. 

Postup Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Diagnostiku detí v horeuvedených kategóriách bude Centrum realizovať obvyklým – štandardným a kvalifikovaným postupom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení. 
Všetky ostatné diagnostické postupy (napr. neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie resp. diagnostiku dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Pre prehľadnosť a ľahšie určenie priorít, rodičia, ktorých detí sa týkajú uvedené skupiny detí s požiadavkou na vyšetrenie školskej zrelosti, vypíšu novú žiadosť o vyšetrenie (www.poradnasenec.sk) a e-mailom ju zašlú na adresu: riaditel@poradnasenec.sk (alebo poštou na adresu: CPPPaP Lichnerova 22, 90301 Senec.

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; 
ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Senec, 6.4.2020
Riaditeľstvo CPPPaP v Senci

Oznam pre rodičov

 

Vážení rodičia, 

1. oznamujeme Vám, že podľa pokynov ministra školstva sú stanovené termíny pre zápisy do prvých ročníkov ( v čase  od 15.4.2020 do 30.4.2020 – presné termíny určí riaditeľstvo príslušnej základnej školy).  Zápisy do prvých ročníkov sa budú konať bez osobnej prítomnosti detí (formu určí riaditeľstvo základnej školy).

2. Rodičia sú povinní zapísať do prvého ročníka všetky deti ktoré k 1.9.2020 dosiahli vek 6 rokov.

3. Deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov už po 31. auguste 2020 a rodičia majú záujem ich zaškoliť (jedná sa o tzv. predčasné zaškolenie),  môžu byť zapísané do prvého ročníka „podmienečne“ s tým, že rodičia dodatočne doložia riaditeľstvu základnej školy písomné vyjadrenie z CPPPaP – odporúčanie k ich zaškoleniu. 

4. Postup Centra v Senci v súvislosti s realizáciou vyšetrení školskej pripravenosti:
V súvislosti s  mimoriadnou situáciou počas ktorej  odborní zamestnanci Centra pracujú t. č. až do odvolania s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou, vyšetrenia školských zrelostí budeme realizovať po skončení mimoriadnych opatrení, ktoré stanovila vláda a krízový štáb (zatvorenie škôl a školských zariadení).
Po odvolaní tohoto nariadenia odborní zamestnanci Centra v Senci prednostne vykonajú vyšetrenia školskej pripravenosti detí v čo najkratšom čase. Rodičia Odporúčania o zaškolení alebo o odklade školskej dochádzky o jeden rok doručia riaditeľstvu základnej školy dodatočne po ich vydaní.

5. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

6. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

7. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

8. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020

9. Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Senec, 24.3.2020


Ako zvládnuť náročné obdobie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19.

Šírenie infekcie COVID-19 predstavuje novú, mimoriadnu situáciu svetovej pandémie, ktorá kladie nároky na celú našu spoločnosť.

Hystéria a panika nepomáha tak celkovej atmosfére v rodine ani Vášmu zdraviu. Stres oslabuje našu imunitu. Panika, obavy, strach vzniká v našej hlave formou negatívnych myšlienok – udržiavajte  mieru svojej úzkosti a strachu  pod vedomou kontrolou.

Čo nám  pomôže?

1)  Dodržiavajte pokyny úradov a odborníkov o situácii v spoločnosti, ktoré sú Vám sprostredkované verejnoprávnymi prostriedkami (TV, RTVS).

2) Je dôležité, aby ste robili veci, o ktorých viete, že zvyšujú pocit  bezpečnosti a ochrany pred infekciou  (nosenie rúšok, obmedzenie styku s ľuďmi, umývanie rúk mydlom, atď.). Prispieva to tiež k pocitu kontroly nad situáciou a zmierňuje to neistotu, strach a pocit bezbrannosti.

3) Ak ste v karanténe alebo trávite čas doma s deťmi,   rozdeľte medzi členov rodiny úlohy týkajúce sa starostlivosti o domácnosť, záhradku. Stanovte režim dňa pre deti ktorý bude zahŕňať aj ich  štúdium podľa rozvrhu v škole. Dbajte o to, aby ste neupadli do pasivity.

Podporujte u detí využívanie náučných  programov, ktoré poskytujú médiá.

Využívajte priestor ktorý je vytvorený  súčasnou situáciou na udržiavanie dobrých vzťahov s deťmi, zaraďujte do svojho programu aj spoločné aktivity.

Na otázky svojich detí odpovedajte. Vhodným spôsobom informujte o koronavíruse svoje deti, aby ste nezvyšovali ich strach alebo úzkosť. Podávajte pravdivé  a základné informácie primerané veku dieťaťa, ktoré prispejú k porozumeniu dieťaťa o čo ide a dodajú im pocit  bezpečnosti. Nezahŕňajte deti nadbytočnými a katastrofickými informáciami, ktoré by zvyšovali ich strach (o rodičov, starých rodičov, o svoje zdravie, atď).

Viac informácií ako deťom primerane sprostredkovať informácie o COVID-19 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

4) Vyberajte si vhodné zdroje informácií - medzi takéto zdroje patria:

- stránka Úradu verejného zdravotníctva SR,

- spravodajské médiá, 

- zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia,

- lekári, vedci a iní zdravotnícki profesionáli 

5) Zvážte, koľko času budete venovať zbieraniu informácií na internete, sociálnych sieťach, - obmedzte čítanie správ na potrebné minimum – eliminujte sedenie na internete alebo pri sledovaní správ v televízii. Nadmerné sústredenie sa na sledovanie situácie a získavanie informácií o počte nakazených prípadne mŕtvych neprispieva k vašej psychickej pohode.  Uvedomte si, že ide o čísla ktoré znamenajú veľmi malú časť populácie. Bagatelizovanie situácie však tiež nie je dobrou stratégiou (napr. skúste si informácie dávkovať, 1-2x za deň, na obed si prečítam správy, večer si pozriem  TV správy)

6) Nešírte neoverené informácie a paniku  alebo falošné správy – držte sa informácie, že ide o druh chrípky ktorú je možné zvládnuť a len malý počet ľudí (starších s pridruženými ochoreniami tejto infekcii podľahne).

Na príprave vakcíny pracuje veľa krajín a odborníkov, je vysoko pravdepodobné, že účinný liek aj  objavia.

Odporúčame nezaoberať sa  príliš negatívnymi myšlienkami napr. na to, čo nás čaká v budúcnosti  - nemáme k tomu dosť relevantných informácií, nie sme jasnovidci aby sme teraz riešili to, čo sa možno ani nestane. 

Zaoberajme sa viac prítomnosťou a vychutnávajme si drobné radosti ktoré nám život prináša teraz a tu

5) Starajte sa o svoje zdravie – chráňte sa:  (nezabúdajme, že my rodičia sme pre svoje deti veľkým príkladom. Deťom priamo alebo nepriamo sprostredkúvame informácie ako sa vypriadavame so vzniknutou situáciou, poskytujeme model ako sa v tejto situácií zachovať, čo je dôležité dodržiavať, ako je potrebné sa o seba a svoje okolie starať atď. )

 

  • noste rúšku keď idete z domu – dávate tým najavo, že rešpektujete druhých a chránite ich pred nákazou (poukazujte na zmysluplnosť opatrení, hľadajme za nimi spolupatričnosť a širšie súvislosti – som súčasťou komunity a i JA prispievam k bezpečnosti rešpektovaním odporučení)
  • kvalitný a dostatočne dlhý spánok udržiava náš imunitný systém v rovnováhe
  • pohyb a cvičenie udržiava vašu imunitu v dobrom stave  - dbajte na primeranú fyzickú aktivitu a venujte sa cvičeniu doma
  • zásobujte svoje telo D-vitamínom pobytom na slnku, konzumáciou rybieho oleja
  • svoju imunitu môžete posilniť aj otužovaním alebo ak je to možné aj saunovaním
  • dodržiavajte hygienu – je to dobrá prevencia proti infekcii
  • udržiavajte si pozitívne myšlienky a optimistické emocionálne naladenie  (čítajte vhodnú literatúru, pozerajte filmy ktoré Vás udržia v dobrej nálade, venujte sa svojim koníčkom, robte si drobné radosti)
  • stravujte sa zdravo a neprejedajte sa, obmedzte zlozvyky (fajčenie, alkohol)
  • buďte zdržanliví k „zaručeným receptom na koronavírus“  ktoré sa šíria po internete, overujte si informácie u odborníkov

 

6) Snažte sa myslieť na druhých a byť ohľaduplní a nápomocní k susedom, starším ľuďom  a pomáhajte ľuďom, ktorí sú ochotní prijať Vašu pomoc (v súčasnej dobe je priestor efektívne využiť sociálne siete či telefóny – zavolajte ľuďom s ktorými ste dlho pre svoje povinnosti neboli v kontakte. Podiskutujte ako zvládajú túto situáciu, vymeňte si pár nápadov, tipov ktoré sa vám osvedčili pri riešení súčasnej situácie, urobte si pomocou komunikačných platforiem ( obraz aj zvuk)  stretnutia so svojimi blízkymi, atď.

7)  Nedovoľte aby vás ovládol strach a panika, ktoré negatívne ovplyvňujú Vaše racionálne rozhodovanie. Hovorte o svojich obavách a zverte sa so svojim strachom alebo úzkosťou človeku, ktorému dôverujte a ktorý vás dokáže upokojiť. V prípade odbornej pomoci sa môžete obrátiť na linky podpory, napr.

https://ipcko.sk/

http://www.ldi.sk/


Poďakovanie spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec

Touto cestou zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci vyjadrujú vďaku vedeniu a zamestnancom  spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec, s. r. o. za poskytnutie finančného príspevku, ktorým hore uvedená spoločnosť umožnila Centru uchádzať sa o  financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“. [viac info]

 

* * *

 

CPPPaP v Senci hľadá odborných zamestnancov na pozíciu špeciálny pedagóg a na pozíciu psychológ. Nástup možný od Januára 2019.
Záujemci sa môžu kontaktovať na tel. čísle 02/ 45926708 alebo e-mailom na adrese: riaditel@poradnasenec.sk

 

* * *

 

Oznamujeme všetkým potencionálnym klientom CPPPaP v Senci, že pracovisko sídli na novej adrese: Lichnerova 22 v Senci – 1. poschodie. 

Ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené. 

 

* * *

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú m&oci

 

Zmena je vždy možná. Ak je obmedzená vonkajšia zmena, je možná zmena vnútorná. 
Virginia Satirová