header image
Keď sa rozhoduje o zaškolení dieťaťa do 1. ročníka
Keď sa rozhoduje o zaškolení dieťaťa do 1. ročníka Print E-mail

Podľa platného školského zákona je povinný každý rodič (resp. zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré dovŕši 6.  rok svojho života do 31. 8. kalendárneho roka, zapísať ho do školy.
Zápis sa obyčajne koná v čase, kedy to riaditeľ príslušnej základnej školy určí (podľa zákona v období medzi 15.1. až 15.2. daného roka).

Dieťa, ktoré plní podmienku veku, avšak ešte nedosahuje školskú spôsobilosť, môže dostať odklad školskej dochádzky.     Školská spôsobilosť je optimálny stav psychických (poznávacích, emocionálnych, sociálnych) a fyzických funkcií dieťaťa, ktoré mu umožnia vzdelávať sa v našom školskom systéme. Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy, do ktorej je dieťa zapísané rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sídli v Senci na Lichnerovej ul. č.61, každoročne poskytuje bezplatný psychologický servis pre deti a ich rodičov, školy a materské školy. Súčasťou odborných služieb je:

 • zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa pred zaškolením do 1. ročníka základnej školy
 • zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa pred predčasným zaškolením do 1. ročníka
 • zisťovanie nadania dieťaťa pred zaškolením do školy pre deti so všeobecným intelekovým nadaním.

Zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa na zaškolenie do 1. ročníka základnej školy vykonávame v období od marca do júna daného roka na základe požiadania rodičov detí a to priamo v materských školách alebo individuálne v CPPPaP v Senci.

Kontakt:
telefonicky 02/4592 6708
e-mail: ,
prihláška (je uvedená na tejto webovej stránke) vyplnená zákonným zástupcom dieťaťa - rodičom alebo učiteľkou materskej školy so súhlasom rodiča.

Všeobecné  informácie o tom, kedy je dieťa pripravené na vstup do školy sa rodičia (zákonní zástupcovia) môžu dozvedieť od pracovníkov CPPPaP v Senci aj v materskej škole, prostredníctvom  ZRPŠ spojeného s besedou so  psychológom.

I. Odklad školskej dochádzky

Podľa školského zákona č.245/228 o odklade začiatku školskej dochádzky dieťaťa alebo o
jeho zaradení do nultého ročníka (ak je v škole zriadený) môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť na základe žiadosti rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je

a) odporučenie lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie
b) návrh materskej školy ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.


II. Predčasné zaškolenie

V prípade, že sa Vám zdá, že dieťa je šikovné a zvládne požiadavky kladené v škole v 1. ročníku predčasne (teda ešte pred dovŕšením 6. roka),  môžete požiadať  riaditeľstvo základnej školy o jeho  predčasné zaškolenie. K žiadosti musí byť priložené odporúčanie z  CPPPaP.

Ešte pred uskutočnením psychologického vyšetrenia dieťaťa ho môžete zapísať do školy na zápise podmienečne. Po predložení dokladu z CPPPaP o psychologickom posúdení schopnosti dieťaťa zvládnuť prvý ročník ešte pred 6. rokom života,  riaditeľ ZŠ rozhodne o jeho zaškolení resp. nezaškolení.

III. Zdravotne oslabené deti

Pre tieto deti sa odporúča sa odklad školskej dochádzky na základe vyjadrenia lekára. Tieto deti nemôžu byť zaškolené v nultom ročníku základnej školy. Jedná  sa o deti s chronickými, vážnymi ochoreniami.

IV. Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

môže byť zaradené do nultého ročníka základnej školy a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu.  Podľa Zákona č. 245/2008 – zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) §19 bod 6 určuje skupinu detí, ktoré môžu byť zaradené do nultého ročníka ZŠ.

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

Sociálne znevýhodnené prostredie  - je prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj dieťaťa.  Deti z tohto prostredia majú problémy vzniknuté na základe dysfunkčných sociálnych podmienok vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia (napr. nízka životná úroveň, nedostatočné vzdelanie rodičov, nezamestnanosť, alkoholizmus, násilie, nezáujem o deti a podobne).

Dieťa patrí do sociálne znevýhodneného prostredia ak spĺňa minimálne tri z nasledujúcich kritérií súčasne:

 • pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,
 • aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný,
 • najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
 • neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny,
 • vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.

Obsahom nultého ročníka  má byť stimulácia vývinu dieťaťa v priebehu jedného školského roka  tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky základnej školy.  Nultý ročník je  teda zameraný na:

 • rozvíjanie komunikačných schopností
 • rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarnú výchovu
 • zmyslovú výchovu a základy matematických predstáv
 • telesnú výchovu
 • hudobno-pohybovú výchovu
 • pracovnú výchovu

Postup rodiča pri žiadosti o zaradenie dieťaťa  do nultého ročníka:

a) žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa zo znevýhodneného rodinného prostredia: v žiadosti riaditeľovi školy uvedie či sa rozhodol o odklade začiatku plnenia školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok ( dieťa bude navštevovať materskú školu) alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka.
b) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
c) odporučenie príslušného zariadenia Centra ped.-psychologického poradenstva a prevencie
d) ďalšie potrebné podklady pre rozhodnutie: čestné vyhlásenie, dôkazy o sociálnej, hmotnej núdzi, ...) v zmysle § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ základnej školy na základe predložených potrebných podkladov vydá buď:

 • rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky pre dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo ak je v škole zriadený nultý ročník
 • rozhodnutie o prijatí žiaka do školy pre dieťa, ktoré bude zaradené do nultého ročníka; (podľa § 29 ods. 7 školského zákona takéto dieťa začína plniť povinnú školskú  dochádzku)

a to vždy s informatívnym súhlasom  zákonného zástupcu.

 
Zriaďovateľ základnej školy - zásadne nemôže riešiť nedostatok priestorov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole prijímaním dieťaťa do nultého ročníka riaditeľom základnej školy.

Psychologické predpoklady k tomu, aby dieťa mohlo byť zaškolené:

1) Ako by sa budúci prvák mal správať:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút
 • vydrží bez prítomnosti rodičov
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie...
 • nazajakáva sa pri reči
 • nepomočuje sa
 • je primerane samostatné v sebaobsluhe (týka sa to obliekania, obúvania, zaväzovania topánok, zapínania častí odevu, sebaobsluhe na toaletách, hygieny)


2) Kognitívne predpoklady – posudzujú odborníci – psychológovia na vyšetrení školskej zrelosti

3) Emocionálne predpoklady

 • nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé alebo vzdorovité a egocentrické
 • zvládne bez problémov odlúčenie od rodičov na primerane dlhú dobu
 • je emočne stabilné, bez výraznejších výkyvov nálad, neurotických symptómov
 • je sociálne prispôsobivé, podriaďuje sa pokynom dospelého
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • je motivované pre prácu v škole, má z nej radosť, chce sa učiť 
 • nie je vystavené nadmerným emočným a stresujúcim situáciám  (rozvodová situácia, sťahovanie a pod.)

Na záver chceme rodičov upozorniť, aby sa zodpovedne voči svojim deťom rozhodovali pri ich zaškoľovaní do 1. ročníka. Objektívny pohľad odborného pracovníka z CPPPaP v Senci, ktorý zohľadní objektívne podmienky dieťaťa a jeho možnosti, môže pomôcť rodičom pri rozhodovaní o budúcom osude dieťaťa a predchádzať napr. i problémom v ďalších rokoch jeho života.

 

Pod kameňom, ktorý sa valí, sa neusadzuje pleseň.